Projekt 2

Wczesne Wsparcie Krokiem Ku Samodzielności

 

 

 

Główne założenie:

Zadanie zakładało sprawdzenie funkcjonalności prekursorskiej Placówki Specjalistycznego Wsparcia Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych z Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie i z terenu Powiatu Myśliborskiego.

Miejsce realizacji:

Specjalistyczne zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych od 15- do 19 na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej w  Dębnie.

Termin realizacji : 02.10.2017r. – 28.02.2017r.

Cele projektu:

Utworzenie miejsca pozwalającego sprawnie niwelować deficyty dzieci niepełnosprawnych poprzez wsparcie we wczesnym rozwoju dziecka.

Usprawnianie, terapia wychowanków RPOT Dębno i dzieci niepełnosprawnych w Powiatu Myśliborskiego.

Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych,  dzieci niepełnosprawnych. Umożliwienie odciążenia opiekunów faktycznych w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi po przez przejęcie częściowej opieki.

Utworzenie stałego punktu specjalistycznych usług wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych poprzez zaangażowanie władz samorządowych. (wykorzystanie zaplecza RPOT w Dębnie) dalszego finansowania w ramach ustawy o systemie pieczy zastępczej.(Placówka Wsparcia Dziennego)

Zwiększenie szans usprawnionym wychowankom na umieszczenie w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, biologicznej.

Poprawa komfortu opiekunów faktycznych, zminimalizowanie dalszego umieszczenia dzieci w instytucjach pomocowych.

Działania zrealizowane w ramach planowanego Projektu:

Utworzenie jednego miejsca umożliwiającego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi 5 dni w tygodniu po 4 godziny od 15- 19  z jednoczesnym przeprowadzaniem zajęć socjoterapeutycznych.

Opracowano Specjalistyczny Indywidualny Program Terapeutyczno – Rehabilitacyjny określający deficyty dziecka i wdrażający indywidualnie wybrane zajęcia specjalistyczne wraz z ich częstotliwością.

Przeprowadzono dwa szkolenia dla opiekunów, wpierające nabycie dodatkowej wiedzy pozwalającej samodzielnie wspierać dzieci podczas pobytu pod ich opieką.

Poddano dzieci oddziaływaniom terapeutycznym zakładającym usprawnienie dzieci, zmotywowanie do pracy nad deficytami podniesienie poczucia własnej wartości, integrację ze środowiskiem, podniesienie zasobów i mocnych stron .

Przeprowadzono specjalistyczne zajęcia.

Zajęcia fizjoterapii 402 godzin

Zajęcia logopedii 100 godzin

Zajęcia terapii ręki socjoterapii 200 godzin

Zajęcia grupowe 396 godzin

Podjęto stałą współpracę z lokalnymi instytucjami: Dębnowski Ośrodek Kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębnie, Szpital Dębno,  Biblioteka Publiczna w Dębnie.